• Mustafa Savaş’ın Şark Kurnazlığı…

  Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Savaş’ın kamuoyuna açıkladığı ve “Rant Sağlandı” dediği “Enginar Tarlası İmar Değişikliği” işlemi; Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu’nda ve Belediye Meclisi’nde CHP+AK Partı+MHP Belediye Meclis Üyeleri tarafından “Oy birliği” ile alındı.. Yaratılan “Rant”tan Büyükşehir Meclis Üyeleri’nin tamamı sorumludur. İğneyi önce AKP+MHP Meclis Üyelerine sonra çuvaldızı Özlem Çerçioğlu’na batıracaksın. Kendi partilin hatta Cumhur İttifakının Büyükşehir Meclis Üyeleri’ne ses çıkarmayıp sadece Özlem Çerçioğlu ve CHP’ye yüklenmek Şark kurnazlığı, ucuz politikadır.

  16:19:29 | 2019-03-28

  http://yavuzlarmylife.com

   

   

   

  HALDUN HAŞMET AYSAN YAZDI..

  MUSTAFA SAVAŞ OY DEVŞİRMEK İÇİN UCUZ POLİTİKA YAPIYOR…

  BAKIN NEDEN…

  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu: 

  Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

  b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye (…) (3) sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak;

  İhtisas komisyonları:

  Madde 15- Büyükşehir belediye meclisi, (...) (2) üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır.

  Hukuki durum bu…

  O takdirde Mustafa Savaş bu hukuki işleyişi bilmiyorsan Büyükşehir Başkanlığına aday olmayacaksın.

  Mustafa Savaş’ın kamuoyuna açıkladığı ve “Rant Sağlandı” dediği “Enginar Tarlası İmar Değişikliği” işlemi; Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu’nda ve Belediye Meclisi’nde CHP+AK Partı+MHP Belediye Meclis Üyeleri tarafından “Oy birliği” ile alındı..

  Yaratılan “Rant”tan Büyükşehir Meclis Üyeleri’nin tamamı sorumlu.

  Mustafa Savaş, önce İĞNEYİ AK PATİLİ HATTA ADAYI OLDUĞUN CUMHUR İTTİFAKI (AKP+MHP) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE, sonra
  ÇUVALDIZI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NA BATIRACAKSIN.

  Kendi partilin hatta Cumhur İttifakının Büyükşehir Meclis Üyeleri’ne ses çıkarmayıp sadece Özlem Çerçioğlu ve CHP’ye yüklenmek,

  ŞARK KURNAZLIĞIDIR. UCUZ POLİTİKADIR.

  Şimdi ben de sana sorayım:

  Enginar tarlası “Rant” işi İmar Komisyonu ve Meclis’te görüşülürken AK Partili hatta Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri niçin “HAYIR” dememiş?

  Niçin yargıya taşımadılar?

  Sen önce hesabı kendi içinde soracaksın.

  Sonra başkasından hesap soracaksın.

  Hani söylüyorsun ya “Bu şehri yönetmek başkan olmaktan fazlasını gerektirir..”
  Seninle nasıl olacak o iş?

  İŞTE ALINAN KARAR ÖZETLERİ:

  AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI 10. 01. 2019 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

  Karar No: 21

  KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun, “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7. (b) maddesi uyarınca Belediyemizce yapımı gerçekleştirilen NİP-34676 plan işlem numaralı 1/25.000 ölçekli Aydın İl bütünü Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13. 09. 2018 tarih ve 358 sayılı Kararı ile onaylanmış, onaylanan imar planı askıya çıkarıldığında yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmüştür. Büyükşehir Belediye Meclisinin 19. 11. 2018 tarih ve 416 sayılı kararı ile itirazlar değerlendirildiğinde imar planının değişen kısımları 30. 11. 2018 - 31. 12. 2018 tarihleri arasında askıya çıkarılmış, askı süresinde yapılan 12 adet itiraz Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

  Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 837 ada 6 parselde Efeler Atatürk Kültür Parkı Özel Planlama Alanı (ÖPA) sınırları içinde kalan parselin kullanımının park alanı olması hakkındaki itiraz incelendiğinde parselin içinde bulunduğu Özel Planlama Alanına ilişkin 3.13.8 numaralı plan hükmü ile bu alanda imar uygulamalarının bütüncül yapılması zorunlu kılındığından itiraz komisyonumuzca OY BİRLİĞİ ile uygun görülmemiştir.

  İtirazların değerlendirilmesi sonucunda belirtilen değişiklikler ile 1/25.000 ölçekli Aydın İl bütünü Nazım İmar Planı’nın Açıklama Raporu ve Plan Notlarında yeniden düzenleme yapılması komisyonumuzca OY BİRLİĞİ ile uygun bulunmuştur.

  İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

  KARAR: NİP-34676 plan işlem numaralı 1/25.000 ölçekli Aydın İl Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ve itirazların değerlendirilmesi sonucunda belirtilen değişiklikler ile 1/25.000 ölçekli Aydın İl bütünü Nazım İmar Planı’nın Açıklama Raporu ve Plan Notlarında yeniden düzenleme yapılması ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

  AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI 13.09.2018 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ:

  Karar No: 358

  KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun, ‘Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları’ başlıklı 7.maddesinin (b) bendi kapsamında Büyükşehir Belediyesince Aydın İli İl İdari Sınırları bütününe yönelik olarak hazırlanan NİP: 34676 plan işlem numaralı 1/25.000 ölçekli Aydın İl Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 1/25000 ölçekli İl Nazım İmar Planının, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan arazi kullanımına esas Jeolojik Etüt Raporu kapsamında, Aydın Muğla Denizli Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının genel ilke, hedef ve kararlarına ve 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen hususlara uygun olarak, il bütününde plan onama yetkisi özel kanunlarla Büyükşehir Belediyesi dışındaki kurumlarda bulunan alanların plan onama sınırı dışında tutulması sureti ile planlama disiplininin temel ilke ve esaslarından olan kapsamlı ve bütüncül planlama yaklaşımı ilkesi doğrultusunda hazırlandığı tespit edildiğinden komisyonumuzca OY BİRLİĞİ ile uygun görülmüştür.

  İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

  KARAR: Aydın İl bütünü NİP: 34676 plan işlem numaralı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin OY BİRLİĞİ ile karar verildi.