• Zafer Meydanı bir bütün olarak değerlendirilmelidir..

  Mimarlar Odası Aydın Temsilcisi Cemre Şahin Kazıcı: “Eski Santral Minibüs Garajı alanına yapılacak müdahale, mimari, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan, kentimiz ve toplumumuz üzerinde büyük etkileri ile tarihi bir rol oynayacaktır. Bu sebeple söz konusu alan, parsel bazında siyasi bir rant aracı olarak değil, bölgesel bazda bütüncül bir projenin parçası olarak ele alınmalı, kapsamlı ve katılımcı bir sürecin içeriği haline getirilmelidir.”

  14:03:08 | 2020-05-22

  http://yavuzlarmylife.com

   

  http://www.kardelenpersonelkiyafeti.com 

  Zafer Meydanı, kentimizin tarihi dokusu içinde, asırlardır süregelen ticaretin merkezi konumunda yer alan ve Aydın’ın işgalden kurtuluşunun müjdecisi olarak Cumhuriyetimizin temsil mekanıdır.

  Tüm bu değerleri ile birlikte, üzerinde bulunduğu aks, bölgenin araç-yaya kullanımı ve çevre ilişkileri düşünüldüğünde kentsel düğüm noktası olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak ne var ki, kentin büyümesi ve nüfus yoğunluğunun artması sonucunda izlenen yanlış politikalar, Zafer Meydanı’nın tüm bu üstün kentsel kimliğini ikinci plana atmış, trafik ve otopark sorununu beraberinde getirerek, açık alan ve meydan gereksinimini karşılayamaz hale sokmuştur.

  Gelinen durumda, bölgenin değerinin ön plana çıkarılması, mimarlık ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi için Zafer Meydanı’nın çevresi ile birlikte bütüncül biçimde ele alınarak değerlendirilmesi ve düzenlenmesi gerekliliği apaçık ortadadır.

  Gerekli düzenleme kapsamında, kentin belleğinde önemli bir yeri olan ve Zafer Meydanı’nı büyük ölçüde besleyecek olan Eski Santral Minibüs Garajı alanına yapılacak müdahale, mimari, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan, kentimiz ve toplumumuz üzerinde büyük etkileri ile tarihi bir rol oynayacaktır. Bu sebeple söz konusu alan, parsel bazında siyasi bir rant aracı olarak değil, bölgesel bazda bütüncül bir projenin parçası olarak ele alınmalı, kapsamlı ve katılımcı bir sürecin içeriği haline getirilmelidir.

  Bu perspektifle bakıldığında, yıllardır siyasi çatışmaların kıskacı altında atıl halde kalmış olan Eski Santral Minibüs Garajı alanı için, Efeler Belediyesi tarafından içinde bulunduğumuz olağandışı salgın dönemi seçilerek, izlenen yöntem yanlıştır.

  Halk oylamasına sunulan, işlevleri belediyece belirlenmiş 3 mimari proje; sonuç ürünlerin basından öğrenildiği, sürece kent ve kamu yararı için gönüllü hizmet veren kurum ve kuruluşların dahil edilmediği, halkın ve bölge esnafının beklentileri teknik biçimde analiz edilmeden oluşturulan, “katılımcı yaklaşım” perdesi arkasında vatandaşın aldatıldığı bir dayatmanın ürünüdür.

  Böyle bir yaklaşımın ürünü kentimize ve halkımıza zarar verecektir. Nitekim belediye tarafından hazırlanan sunumlarda da tüm projelerin olumsuz yönlerinin bulunduğu ifade edilerek, vatandaşın projeleri kusurları ile birlikte kabullenmesi beklenmiştir.

  Böylece seçilen projenin ileride sebep olacağı olumsuzluklardan, halkın bu ihtimalleri bilerek seçtiği yönünde vatandaşımızın töhmet altında bırakılacağı kanısı oluşmuştur.

  Oysa ki kentimiz ve kentlimiz, kusur içerisinden kusur seçmek zorunda değildir, yöneticilerin görevi tüm yönleriyle başarılı projeleri hayata geçirmek için hizmet etmektir. Doğru bir yöntem izlendiğinde, üretilen mimari projenin olumsuz yönü olmayacağı gibi, içinde bulunduğu bölgeye ve kentin bütününe de olumlu katkılarda bulunacağı açıktır.

  İzlenmesi gereken yöntem;

  Zafer Meydanı ve çevresini bir bütün olarak değerlendirmek; bu boyutta ilgili meslek odaları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ile birlikte, halkın ve bölgedeki esnafın katılımının sağlandığı interdisipliner bir ortamda, bilim ve teknik ışığında çalışmaların yürütülmesini desteklemektir.

  Düğüm noktasını besleyen, yoğun taşıt ve insan hareketi ile kullanım biçimlerinin yeniden organize edilmesi hedeflenmeli, bu süreçte bölgedeki farklı kent parçaları için oluşacak alternatif işlevlerin halk oylamasına açılması, seçilen işlevin ise ulusal bazda düzenlenecek olan mimari yarışma ile projeye dönüştürülmesi, şeffaf ve güvenilir bir ortamda, daha sağlıklı ve nitelikli projelerin Aydın’a kazandırılmasını sağlayacaktır. 

  Bu bağlamda Mimarlar Odası olarak, kent tarihimizin ve cumhuriyetimizin değeri olan Zafer Meydanı ve çevresinde yapılacak her türlü müdahalenin takipçisi olacağımızı, sahip olduğumuz mesleki uzmanlık kapsamında üzerimize düşen katkı ve yardımlarımızı sunmaya her zaman hazır olduğumuzu yineleyerek, kentimiz değerlerinin korunarak hassasiyetle ele alınması ve siyasetin bir parçası haline getirilmemesi için duyarlı tüm kesimleri ve sorumluları harekete geçmeye davet ediyoruz.

  Değerli kamuoyuna saygıyla bildiririz.